Unie pro řeku Moravu

Publikace

Unie pro řeku Moravu vydala za dobu svého působení řadu publikací. Níže jsou některé z nich vybrány a některé si můžete i prohlédnout.

Někteří naši členové spolupracovali také na nové publikaci publikaci věnující se říčnímu dřevu. Ke stažení je zde.

V rámci projektu Řeky pro život - posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní legislativy podpořený Nadací rozvoje občanské společnosti byly v roce 2007 vydány také publikace. Jedná se o následující tři odkazy:

Informační text o mokřadech popisující typy a význam mokřadů (2007)

Leták o stavu krajiny, vod a vodního hospodářství (2007) vydaný společně s Hnutím Duha Olomouc

Řeky pro život (2007) - plánování v oblasti vod (sborník příspěvků z projektu Řeky pro život - posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní legislativy)

Ungerman, J., Zwiebová K.: Plánovaná vodní cesta Dunaj – Odra – Labe z pohledu ochrany přírody a životního prostředí (2002) (Analýza situace z pozice ochrany přírody, krajiny a životního prostředí). Publikaci zpracoval Ekologický institut Veronica ve spolupráci s občanským sdružením Unie pro řeku Moravu za podpory CBC Phare v rámci projektu Ochrana a podpora funkce mokřadů v údolních nivách rakousko-českého příhraničí. Práce podává stručnou informaci o historii myšlenky propojení Dunaje s Odrou a Labem, popisuje uvažovanou trasu a její varianty, rozebírá udávaný ekonomický, dopravní a protipovodňový přínos stavby a šířeji se zabývá ovlivněním životního prostředí stavbou a provozem průplavu. Závěrečná část je věnována postoji nevládních organizací a obcí v této kauze. Text vychází ze studie WWF Rakousko z roku 1999 (viz překlad Unie pro řeku Moravu, rok 1999 ).

Králová, H. (2002): Řeky pro život. Řeky pro život s podtitulem „Revitalizace řek a péče o nivní biotopy“ je název české mutace knihy The New Rivers and Wildlife Handbook, kterou z anglického originálu přeložila a editovala členka Unie doc. Ing. Helena Králová CSc. Publikace shrnuje poznatky mnoha oborů s jedním cílem: všechny doporučené způsoby managementu provádět tak, aby zachovaly obnovily či vytvořily vhodné podmínky pro živé organismy vodního toku a jeho okolí. Další informace najdete např. v recenzi Jaroslava Hrabce.

Králová, H., Florová, K. (1999): Když nastanou deště. Populárně naučná publikace s podtitulem „Co bys měl vědět o povodních“ se v duchu vybraného motta „Je levnější a účinnější se přírodě přizpůsobit než s ní nákladně bojovat“ snaží podnítit čtenáře, aby se aktivně přičinili o ochranu svého majetku před povodní, motivovat je, aby věděli o povodních co nejvíce. Publikace na příkladu povodí řeky Moravy objasňuje příčiny povodní a všechny zákonitosti s nimi spojené a specifikuje možnosti, jak povodním a škodám jimi způsobeným co nejlépe předcházet, jak se při nich chovat a jaké z nich vyvodit poučení. Text je doplněn mapami, obrázky a fotografiemi, najdete v něm i mnoho zajímavostí a praktických rad pro obyvatele záplavových území (a nejen pro ně). Přípravu a vydání publikace podpořili Velvyslanectví Nizozemského království a Know How Fund Velvyslanectví Velké Británie. Publikaci vydala ZO ČSOP Veronica pro Unii pro řeku Moravu, náklad byl již bohužel rozebrán. Proto nabízíme možnost prohlédnout si ji alespoň v elektronické podobě (první část, druhá část).

Krajina a povodeň (1998). Zvláštní číslo časopisu Veronica vzniklé v reakci na katastrofální povodně, které postihly Českou republiku v roce 1997, vzniklo za přispění členů Unie pro řeku Moravu. Náklad časopisu byl již bohužel rozebrán.

Buček, A., Florová, K., Králová, H., Kundrata, M., Machů, R., Ungerman, J. a kol. (1998): Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech. Prvotním impulsem pro zpracování studie byly katastrofální povodně na Moravě, ve Slezsku a ve východních Čechách v létě 1997, po nichž následovala snaha vlády a odpovědných institucí o co nejrychlejší reakci nejen na humanitární potřeby postižených oblastí, ale i na realizaci nápravných opatření. Této snaze však nepředcházela nezávislá analýza, široká diskuse a veřejný dohled. Proto Nadace Partnerství vyhlásila soutěž o mimořádný grant ”Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech”, který získala Unie pro řeku Moravu. Vydání výstupů bylo pak spolufinancováno i z jiných zdrojů. Účelem studie bylo formulovat zadání k podrobnému a komplexnímu vyhodnocení povodní 1997, analyzovat a zhodnotit oficiálními institucemi navrhovaná protipovodňová opatření a předložit návrh alternativního řešení diferencované ochrany území proti povodním k maximálnímu omezení povodňových škod. Nebylo cílem, a není ani v možnostech ad hoc týmu zpracovat s tak omezenými prostředky a v krátkém čase podrobnou alternativní koncepci ochrany proti povodním, ale podnítit variantní zpracování této koncepce, začlenění univerzitních pracovišť, přírodovědců, nevládních organizací aj. do pracovních týmů, uplatnění nových zahraničních přístupů a zkušeností a započetí široké diskuse o principech protipovodňové politiky. Úspěšnou aktivitu Unie pro řeku Moravu je možno charakterizovat tak, že nastal postupný posun v přístupu k protipovodňové ochraně na Mze. Unie byla přizvána k projednání generelu na okresních úrovních a účasti na dalších jednáních.

Řeka Morava pro život (1996). Řeka Morava je symbolem života celého území od svého pramene pod vrcholem Králického Sněžníku až po vyústění do Dunaje pod Děvínem. Vlivem kanálové úpravy koryta řeky, výstavby vysokých jezů a silného znečištění se však v řece a okolí v posledních desetiletích drasticky utlumil život. Publikace seznamuje s programem nevládní organizace Unie pro řeku Moravu nazvaným Řeka Morava pro život, jehož dlouhodobým cílem je revitalizace řeky i jejích přítoků, obnovení životodárných funkcí údolní nivy řeky Moravy a uplatnění funkcí řeky Moravy pro místní obyvatele i širokou veřejnost. Publikace je bohatě graficky vybavena. Náklad byl již bohužel rozebrán.

Vodovod z Víru - ano či ne? (1995) Publikace seznamující se stavbou tzv. Vírského oblastního vodovodu, jenž má přivádět do Brna a širokého okolí pitnou vodu z Vírské údolní nádrže. Tým přírodovědců a vodohospodářů (vč. aktivistů Unie pro řeku Moravu) poukazuje na negativní vlivy této stavby – dědictví megalomanského plánování minulosti – na krajinu povodí řeky Svratky a nastiňuje alternativní možnosti zásobování brněnské aglomerace pitnou vodou. Publikace je doplněna básněmi a úryvky z prozaických děl autorů, pro něž byla řeka Svratka neutuchajícím zdrojem inspirace, a je bohatě graficky vybavena. Náklad byl již bohužel rozebrán. Kompletní publikaci si můžete prohlédnout jako oskenovaný dokument.

Voda a krajina (1993), zvláštní číslo Veroniky. Náklad byl již bohužel rozebrán. Kompletní publikaci si můžete prohlédnout jako oskenovaný dokument.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr