Unie pro řeku Moravu

Studie

Jednou z hlavních činností Unie pro řeku Moravau je zpracovávání odborných studií. Níže je uveden výčet nejdůležitějších prací, jež byly vypracovány. Některé z nich si můžete přímo prohlédnout.

Krejčí, L. – Krejčí, M. (2008): Osecká Bečva, fluviálně – geomorfologická studie území plánované národní přírodní památky, 68 s.

Krejčí, L. – Máčka, Z. (2007): Morava v NPR Zástudánčí, hydromorfologický průzkum řeky, 51 s.

Ungerman, J., Kotrnec, J. (2006): Posouzení záměrů řešení protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice v rozsahu povodí potoka Baláš z pozice odborníků občanského sdružení Unie pro řeku Moravu. Ve vazbě na správní řízení k vybudování poldrů na potoce Baláš zpracovali členové Unie pro řeku Moravu Ing. Jaroslav Ungermann CSc. a Ing. Josef Kotrnec v roce 2006 odborné posouzení dosud zpracovaných dokumentů k návrhu protipovodňové ochrany městské části Zlín-Malenovice a navrhli směr řešení tohoto problému. V této fázi řešení problému doporučili Magistrátu města Zlína upustit od záměru realizace poldrů s dílčí protipovodňovou ochranou a hledat nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější systém řešení ochrany občanů Malenovic a jejich majetku před povodněmi s využitím varianty zvětšení kapacity koryta v zástavbě a především otevření jeho zaklenuté části.

Čermák, V., Podroužek, J., Ungerman, J. (2006): Prognóza postupu břehové eroze řeky Odry v prostoru rybníka Velký Váček u Polanky a hodnocení dynamiky přirozených říčních procesů řeky Odry na území NPR Polanská niva v úseku Polanka – Ondřejnice. Jedná se o studii vypracovanou na objednávku Správy CHKO Poodří, která má sloužit jako podklad pro projektovou dokumentaci posunutí hráze rybníka Velký Váček do bezpečné vzdálenosti od přirozeného, meandrujícího koryta řeky Odry. Hráz tohoto rybníka je totiž ohrožena břehovou erozí řeky, jejíž koryto se zde postupně přibližuje hrázi a hrozí nebezpečí destrukce hráze. Studie provádí analýzu dynamiky pohybu koryta řeky Odry v úseku mezi mostem na silnici Polanka n. O. – Stará Bělá a Ondřejnicí a vyhodnocuje významné skutečnosti ovlivňující morfologické změny vodního toku v tomto úseku. Na základě těchto zjištění je předložena prognóza vývoje meandru ohrožujícího hráze rybníka Velký Váček.

Ungerman, J. (2005): Posudek na odborný obsah, výsledky a splnění cílů dokumentu „Prognóza rozvoje závlah v oblasti vodního díla Nové Mlýny v období od vstupu ČR do EU do r. 2020“ (Studie, MEBIS,s.r.o., zpracováno pro Ministerstvo zemědělství ČR, Praha, červenec 2003, 115 str. Jedná se o odborný posudek na dokument k plánované potřebě závlahové vody z vodního díla Nové Mlýny, zpracovaný v roce 2005 předsedou rady mluvčích Unie pro řeku Moravu Ing. Jaroslavem Ungermanem, CSc. Závěry posudku Unie pro řeku Moravu využila při argumentaci v rámci správního řízení ke zpracovanému souboru Komplexní studie k vodnímu dílu Nové Mlýny pro sestavení manipulačních řádů, vedenému Mze ČR.

Čermák, V., Králová, H., Podroužek, J. (2005): Studie zvýšení kapacity koryta a revitalizace řeky Opavy v Krnově (km 68,374 – 72,330). V rámci řešení grantu Nadace Partnerství tuto studii zpracovala pracovní skupina pro povodně pod vedením ing. Václava Čermáka. Úkolem studie bylo prošetření možnosti zvětšení kapacity koryta řeky Opavy v Krnově (rozšíření průtočného profilu bez drastických demolic objektů a úprav, které navrhuje Aquatis, a.s tak, aby profilem prošla povodňová vlna z roku 1997) jako variantní řešení k prosazované výstavbě vodního díla (přehrady) Nové Heřmínovy. Podařilo se prokázat, že existuje citlivější řešení zvýšení kapacity koryta v Krnově, které zpochybňuje technokratickou variantu předloženou firmou Aquatis. Kromě úpravy koryta studie obsahuje i návrh revitalizace řeky v Krnově. Odborný posudek na tuto studii s kladným hodnocením zpracoval Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava. Na tomto základě přijalo studii MŽP ČR jako argumentační dokument pro jednání s odpovědným orgánem MZe ČR k zastavení prosazování výstavby nádrže Nové Heřmínovy.Přílohy k této studii jsou zde.

Čermák, V., Králová, H., Ungerman, J. (2004): Studie souboru staveb obnovy retence údolní nivy Mohelnické brázdy v úseku Moravičany – Olšany, část D. Návrh technických a ekologických opatření podle Unie pro řeku Moravu. Z iniciativy Povodí Moravy s.p. byla Unie pro řeku Moravu byla přizvaným spoluřešitelem projektu. Na základě smlouvy s AQUATIS a.s. byla obsahem spolupráce na tomto projektu analýza historických povodní, dále zpracování návrhu vlastního pojetí řešení problémů, pak účast na hodnocení a syntéze konečného řešení. Studie se týkala protipovodňové ochrany sídel a revitalizace krajiny údolní nivy v prostoru obcí Moravičany – Olšany v délce 69 km. Byla aplikovány přístupy k řešení odtokových poměrů v současnosti používané ve vyspělých zemích Evropy, volba prostředků protipovodňové ochrany a její spojování se zpřírodněním řek a údolních niv, jak také vyplývá z Rámcové vodní směrnice Evropské unie, resp. z Ramsarské úmluvy. Návrh Unie obsahuje zrušení dosavadních hrází v údolní nivě (případně jejich dílčí destrukcí je "vyloučit“ z protipovodňové ochrany), chránit pouze obce lokálním ohrázováním a zbytek údolní nivy ponechat pro rozliv řeky, zdrsnit údolní nivu výsadbou lužních lesů a zalučněním (pro zvýšení retenční schopnosti) a revitalizovat Moravu v daném úseku (odstranění zpevnění břehů atd.). Spolu s technicko-ekologickými opatřeními byly navrhnuty změny hospodaření v údolní nivě a zpracovány podklady pro vyhodnocení ekonomických důsledků nového hospodářského využívání údolní nivy.

Část zpracovávanou Unií pro řeku Moravu si můžete prohlédnout níže:

Souhrnná technická zpráva
Propočet souboru staveb a ekologických opatření v záplavovém území
Grafické výstupy
- Porovnání záplavy pro povodeň odpovídající 77% (resp. 100%) srážkových úhrnů 
povodně roku 1997, Mapa rozdílu hloubek pro 77% (resp. 100%) srážky povodně roku 1997
- Grafy průběhu povodně v profilu pod Moravskou Sázavou vyvolaná 125% 
(resp. 100%, 77%, 70%, 66%, 60%, 50%, 40%, 30%) srážkových úhrnů povodně 1997
- Grafy průběhu povodně v profilu pod Třebůvkou vyvolaná 125% 
(resp. 100%, 77%, 70%, 66%, 60%, 50%, 40%, 30%) srážkových úhrnů povodně 1997
Vzorové výkresy stavebních objektů 1:100
- Protipovodňová ochrana obcí – vzorové příčné profíly (ochranná hráz, val, zeď)
- Protipovodňová ochrana tělesa přelévaných komunikací
- Otevření ramen Nové Moravy - vzorový příčný profil
- Rekonstrukce stávajících jezů a stupňů (převážně nízkých)
- Revitalizace stávajících a odstavených koryt řeky Moravy – začlenění do krajiny
Analýza historických povodní
Nové přístupy k řešení odtokových poměrů ve vyspělých zemích

Kanál Dunaj - Odra - Labe: Příležitost nebo hrozba? (2004): Publikace byla vydána kolektivem autorů z několika nevládních organizací.

Čermák, V., Florová, K., Králová, H., Ungerman, J. (2002): Protipovodňová ochrana Moravy a Bečvy – koncepce ekologické varianty. Zpracování této alternativní ekologické studie protipovodňových opatření z prostředků grantu Nadace Partnerství směřovalo k ovlivnění vývoje koncepce protipovodňové prevence a prosazení rovnocenného postavení ve škále jiných předložených návrhů. K tomu bylo využito výstupu zpracovaného v rámci grantu PHARE - spolupráce a DHV, s.r.o. Praha - „Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření v povodích řek Moravy a Bečvy“. Účelem tohoto materiálu bylo seznámit širokou veřejnost a politiky s hlavními myšlenkami studie ekologické varianty protipovodňové ochrany sídel v nivě Moravy a Bečvy, včetně vyjádření nákladů ve srovnání jinými návrhy. Rozsah protipovodňové ochrany se týkal sídel v nivě Moravy a Bečvy, které byly zasaženy povodní 1997. Studie byla rozeslána všem obcím v záplavových územích, Jihomoravskému, Zlínskému a Olomouckému kraji, Ministrům životního prostředí a zemědělství, senátorům a poslancům. Práce má také anglickou verzi.

Čermák, V., Ungerman, J., Králová, H., Dostál, I., Florová, K. (2002): Alternativní ekologický návrh protipovodňových opatření v povodích řek Moravy a Bečvy Studie, 9 s + mapové příloh. Účelem studie financované z prostředků programu PHARE bylo připravit koncepční návrh varianty přírodě blízké protipovodňové ochrany. Důsledky tohoto návrhu na změnu odtokových poměrů byly v další etapě vyhodnoceny na matematickém modelu. Návrh a výsledky výpočtu modelování odtokových poměrů měly dále sloužit k ekonomickému a ekologickému porovnání variant různých řešení protipovodňové ochrany a k politickému rozhodnutí. Studie nepředkládá detailní řešení protipovodňové ochrany, neboť její zpracování bylo omezeno daným časovým prostorem a finančními prostředky a bylo ovlivněno také dostupností podkladů.

Cíle studie byly následující: Prokázat, že je možné zajistit požadovanou preventivní ochranu sídel v údolních nivách povodí řeky Moravy bez nových retenčních nádrží.K zachycení a zpomalení povodňové vlny v krajině a v údolní nivě využít přírodní prvky v celém povodí tak, aby změny odtokových poměrů vedly k obnově přírodě blízkému stavu krajiny.Úpravu odtokových poměrů na říčních korytech spojit s obnovou krajinného rázu údolní nivy, se zpřírodněním řek a s jejich zapojením do urbanistické struktury sídel.

Zwiebová, K., Ungerman, J. (1999): Zhodnocení situace a dosavadních aktivit plánování a realizace vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. Analýza z pohledu ochrany přírody a krajiny. Studie zpracovaná na objednávku MŽP ČR, vycházející z obsahu a poznatků studie WWF Rakousko na stejné téma (viz dále), rozšířená o charakteristiku situace příprav projektu v České republice a problémy, které by tato stavba způsobila na našem území.

Čermák, V. (spolupráce Ungerman, J, Králová, H., Florová, K., Kolková, R.): Zkapacitnění koryta řeky Moravy v Olomouci, zpřírodnění poříční zóny a zapojení řeky do struktury města.Tato technicko-ekonomická studie, jejíž vznik podpořila Nadace Partnerství, byla určena pro rozhodování politických orgánů města Olomouc a státních orgánů plánujících protipovodňová opatření při výběru varianty protipovodňové ochrany Olomouce.Studie prokázala reálnost zvyšování kapacity koryta řeky Moravy v Olomouci na průtok dosažený při povodních v roce 1997, ukázaly se možnosti, jak vrátit řeku do struktury města a přiblížit řeku a poříční zónu přírodním podmínkám. Tato aktivita Unie nesporně přispěla k tomu, že ochrana Olomouce obtokem byla definitivně opuštěna a přepracována. Mnohé podněty byly využity při zpracování další studie arch. Löwa, který technické pojetí poněkud zmírnil a posílil ekologické prvky. Přílohy ke studii jsou tady.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr