Unie pro řeku Moravu

Řeky pro města

Řeky pro města je projekt, který reaguje na stále nenaplněnou potřebu rehabilitace našich velkých řek ve městech, zde konkrétně toku Moravy v Olomouci a Litovli, a také řeky Bečvy v Přerově, Lipníku n./B. a Hranicích, jakož i v navazující říční krajině horního povodí Moravy.

Na obou řekách se připravují velké investiční záměry k protipovodňové ochraně sídel. Na dalších sto let tak Morava v Olomouci získá zcela novou tvář a je třeba, aby řeka spolu s bezpečným převáděním povodní, vytvářela i vhodné prostředí pro lidi i přírodu ve městě. Na ochranu Litovle je před povodněmi plánován hrázový systém, přičemž zamýšlená protipovodňová opatření lze i zde doplnit vhodnými revitalizačními a městotvornými záměry. Rovněž tak na Bečvě je nutné protipovodňová opatření sladit se zpřírodněním řeky ve volné krajině a revitalizační úpravou řeky ve městech (Přerov, Hranice, Lipník n/B.). Oficiální záměry sledují zejména zajištění protipovodňové ochrany, avšak ekologické a urbanistické funkce řek ve městech dostatečně neřeší. Smyslem projektu je vytvořit prostor pro partnerství a dialog mezi místními občany, občanskou společností a veřejnou správou (města, kraj, stát), jakož i dotčenými firmami (např. Povodí Moravy, s.p.), který povede ke zkvalitnění protipovodňových záměrů o přírodní a městotvorné aspekty. Neboť bez široké spolupráce a zapojení všech zainteresovaných stran, jejich síťové propojení a partnerského dialogu se ztratí ojedinělá možnost zlepšení ekologického stavu řek a životního prostředí lidí u nich žijících.

Řeky u nás byly dlouho jednostranně využívány a upravovány za účelem rychlejšího a většího odvedení vody z povodí. Protipovodňová ochrana měst a obcí je i dnes prioritou, ale vedle ní do popředí vystupují i další zájmy, např. ekologické a ve městech také urbanistické. Na revitalizace našich velkých řek ovšem dosud v podstatě nedošlo a projektů na začlenění vodních toků a jejich poříčních zón do organismů měst je u nás rovněž velmi málo (viz studie z projektu REURIS zpracovaná UPRM v r. 2009). Výraznou vlaštovkou je na podzim r. 2013 dokončená revitalizace toku Moravy v Olomouci. V úseku dlouhém 750 m byly vhodně sníženy a zmírněny břehy, nově tvarována kyneta toku (s rozdvojením do dvou ramen a vytvořením centrálního ostrova), jakož i instalováno břehové opevnění ze dřeva (s úkryty pro ryby) a vytvořeny podmínky pro vznik štěrkových náplavů. Vše pak dotváří výsadby stromů přímo v mezihrázovém prostoru, který je zpřístupněn vhodným utvářením terénu, sjezdy z hrází a síti stezek. Revitalizace Moravy byla realizovaná v rámci IIA etapy PPO a do protipovodňového projektu byla začleněna díky soustředěnému a dlouhodobému úsilí Unie pro řeku Moravu.

Projekt „Řeky pro města“ je dělen na tři nosné části, tedy vlastní projektové aktivity:

„Morava pro Olomouc“,

„Bečva pro města“,

„Morava pro Litovel“.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Projekt "Řeky pro města" je podpořen z programu "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009 - 2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr