Unie pro řeku Moravu

Společně pro řeky

Projekt se zabývá revitalizací Bečvy (42 km toku), Písečné - též Benkovského potoka (23 km toku) a Moravy u Štěpánova (5 km toku), projednávání revitalizací dalších vybraných velkých toků v horním povodí Moravy a osvětová kampaň zaměřená na veřejnost, správce toků, místní samosprávy i majitele půdy v nivách. Pro vypracování studií proveditelnosti revitalizací zmíněných toků nebo jejich částí získala Unie pro řeku Moravu podporu z Operačního programu ŽP(v souhrnné výši cca 5 mil), které jsou ovšem vyhrazeny pouze na vypracování těchto studií. Díky projektu Společně pro řeky bude Unie pro řeku Moravu tyto projekty administrovat, propagovat jejich výstupy a prosazovat jejich zahrnutí do klíčových plánovacích dokumentů (zejména Plán oblasti povodí Moravy). Povodí Bečvy je v POP jedno z prioritních pro navržení a realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření. Neméně důležitou částí projektu je i spolupráce a jednání s Povodím Moravy (jako správcem toku) nad dalšími revitalizačními opatřeními, práce s veřejností a osvětová kampaň.

Aktivity související s projektem Živá Bečva

Zadávání, administrace a jednání(včetně monitoringu plnění záměru a jeho prosazování) související s projektem Živá Bečva (studie proveditelnosti komplexní revitalizace ř.km 0-42 řeky Bečvy) podpořeného z Operačního programu ŽP. Projekt zahrnuje jak komplexní revitalizaci koryta toku, tak přírodě blízkou protipovodňovou ochranu a návrhy zkapacitnění koryta v Přerově, Lipníku nad Bečvou a Hranicích. Více k projektu najdete zde.

Založení otevřené komunikační platformy "Společně pro Bečvu", která bude sdružovat města a obce v Pobečví, správce toku, vlastníky pozemků a na nich hospodařící subjekty, jakož i NNO.

 

Aktivity související s projektem Písečná-Morava

Zadávání, administrace a jednání(včetně monitoringu plnění záměru a jeho prosazování) související s projektem Písečná - Morava (studie proveditelnosti komplexní revitalizace 23 km toku Písečná a 5 km Moravy u Štěpánova) podpořeného z Operačního programu ŽP. Projekt se zabývá především komplexní revitalizací horního povodí toku Písečná, zpřírodněním koryta a nivy na území CHKO Litovelské Pomoraví i mimo něj a obnovení korytotvorných procesů; dále se věnuje renaturalizaci koryta Moravy u Štěpánova (úsek 5 km). Více k projektu najdete zde.

Společně pro živé řeky

Tato část projektu spočívá v přípravě revitalizací velkých řek v povodí horní Moravy - iniciaci a urychlení celého procesu. Bude vytvořena pracovní skupina ze zástupců hlavních zainteresovaných skupin (správa toku, ochrana přírody a NNO), vybrány vhodné úseky velkých toků pro revitalizace, projednány cíle a postupy revitalizací a vzniknou zadávací záměry k těmto úsekům. Skupina se bude scházet na pracovních jednáních a workshopech.

Osvětová kampaň

V návaznosti na výše uvedené aktivity budou připaveny informační materiály pro veřejnost. V samostaných publikacích budou shrnuty výsledné návrhy studií proveditelnosti Živá Bečva a Písečná-Morava. Připravíme rovněž informační tabule pro veřejnost, osvětové články na specializované webové stránky i do běžných periodik a proběhne konference se zaměřením na revitalizace řek, přírodě blízké protipovodňové ochrany a ekosystémových funkcí říční krajiny.

Revitalizacemi řek, zejména obnovením přírodě blízké morfologie říčních koryt chceme dosáhnout zejména:

  • jejich dobrého ekologického stavu

  • vysoké samočistící schopnosti

  • posílení říční biodiverzity a dynamiky přirozených fluviálních procesů

Vyjmenované efekty přinášejí řadu ekosystémových služeb (např. přírodě blízká protipovodňová ochrana, snížení znečištění životního prostředí), které jsou hospodářsky a společensky významné pro obyvatele žijící v povodí Moravy.

Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

 

 

www.swiss-contribution.cz www.nadacepartnerstvi.cz


 

© UPRM

vytvořil Michal Kandr