Unie pro řeku Moravu

Řeky pro život (2006-2007)

Realizovaný projekt: „Řeky pro život – posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní legislativy“ byl v celé své šíři aktivit zaměřen na podporu právního rámce evropského společenství v ČR, a to posílením účasti veřejnosti v ochraně životního prostředí, konkrétně v oblasti ochrany vodních toků a jejich niv v povodí řeky Moravy.
V rámci tohoto zaměření projektu byly realizovány tři skupiny aktivit:
A) Řeky věc veřejná – vedoucí k větší účasti veřejnosti na naplňování evropské vodní legislativy (Rámcové směrnice pro vodní politiku EU), a to konkrétně v případě přípravy a připomínkování vznikajících plánů oblastí povodí Moravy a Dyje.
B) Řeky nejsou hrozbou – vedoucí u veřejnosti k šíření přístupu akcentujícího uplatnění přírodě blízké protipovodňové ochrany lidských sídel.
C) Řeky a lidé – napomáhající ochraně řek formou osvěty veřejnosti a prací s nejmladší generací. Záměr projektu „Řeky pro život …“ se podařilo naplnit ve všech výše uvedených hlavních směrech, vytčené dílčí projektové aktivity byly v požadované míře uskutečněny a v mnohých parametrech přesáhly původní cíle stanové v žádosti o grant.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr