Unie pro řeku Moravu

O nás

Unie pro řeku Moravu (UPRM) je občanské sdružení založené v roce 1993 za účelem ochrany přírody a krajiny, přičemž hlavní důraz činnosti je kladen na ochranu řek a říční krajiny. Územní působnost spadá do povodí řek Moravy a Vláry na území České republiky. UPRM sdružuje jedince (fyzické osoby, tj. individuální členy) a nevládní neziskové organizace (právnické osoby, občanská sdružení, tj. kolektivní členy), jejichž společným zájmem je ochrana přírodě blízkých vodních toků a jejich niv, jakož i zpřírodnění uměle regulovaných řek a potoků. Za dobu své existence získala UPRM mnoho příznivců, s kterými úspěšně spolupracuje na svých projektech. UPRM si stanovila nesnadné cíle, které mají obnovit vztahy mezi člověkem a řekou (environmentální problematika) a umožnit navrácení negativně ovlivněných říčních ekosystémů do přírodě blízkého stavu.

Obnovit poslání řek v životě lidí

Chceme, aby bylo opět možné se v řekách koupat, aby okolí řek sloužilo k nekonzumní rekreaci a šetrné turistice. Cesta k tomuto cíli znamená snížení zátěže prostředí, s důrazem na předcházení znečistění a obnovení samočisticí schopnosti v celém povodí. Prosazujeme způsoby protipovodňové ochrany, které neničí přírodní ekosystémy, ale naopak jsou na jejich zdravém fungování založeny. Je levnější a účinnější se přírodě přizpůsobit, než s ní nákladně bojovat. Prosazujeme rovněž, aby protipovodňová ochrana sídel nebyla spojena pouze se zvyšováním hrází a dalšími ryze technickými opatřeními, ale aby byla řeka začleněna do struktury města, částečně zpřírodněna a zpřístupněna obyvatelům. Zaměřujeme se proto na problematiku řešení vodních toků v intravilánech měst a obcí. Chceme lidem ukázat, že řek se není třeba bát, je třeba je však chápat a respektovat.

Vrátit životodárné funkce údolním nivám

Výzkumy ukazují, že poříční niva je neuvěřitelně složitý ekosystém. Bohužel, postupem času došlo k jeho značnému odpřírodnění, a tudíž poškození jeho funkcí a služeb, které nám takový říční ekosystém nabízí. Navrhujeme takový management, který na jedné straně respektuje vodní toky a přilehlou krajinu jako dynamický prvek, na straně druhé zprostředkuje tento fenomén co nejefektivnějšímu využití, tj. prosazení konceptu ekosystémových služeb říční nivy. S touto problematikou souvisí ochrana, péče a obnova vegetačních formací a živočišných společenstev, ochrana zásob podzemní vody před znečištěním a znehodnocením. Dlouhodobě se snažíme o docenění role mokřadů a lužních společenstev v krajině.

Zprůchodnit říční síť pro ryby

Prosazujeme zprůchodnit migrační bariéry a překážky bránící přirozenému tahu ryb od ústí Dunaje až do pramenných oblastí Moravy a jejích přítoků. Zároveň se stavíme proti špatným projektům, které by nedovolily zlepšení stávající situace, nebo ji dokonce zhoršily.

Osvěta

Pořádáme nejrůznější semináře, mezinárodní konference a organizujeme akce pro širokou veřejnost a děti (Den Dunaje, Akce PET, Mladí tvůrci pro Dunaj). Vydáme populárně naučné a osvětové publikace.

Odborná činnost

UPRM vydala za dobu své existence velké množství odborných materiálů a studií. Některé z nich se staly uznávaným pramenem.

Ovlivňování rozhodovacích procesů

Vstupujeme do různých typů správních řízení, kde se aktivně zapojujeme do akcí, které považujeme za důležité. Předkládáme alternativní řešení, jež jsou blízká přírodě a zároveň nabízí lidem možnost objevení krás (tedy i užitečnosti) nenarušených řek.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr