Unie pro řeku Moravu

Řeky pro život měst (2007)

Milí přátelé,připadá Vám, že řeka ve Vašem městě je tak trochu stranou zájmu lidí a nepodílí se příliš na tváři místa, kde žijete? Nebo Vám právě ta Vaše řeka přináší jen starosti a škody svými povodněmi?

Jak řešit protipovodňové úpravy toků ve městech?
Jak přitom zlepšit ekologický stav řeky a začlenit ji do struktury města?
Jak využít řeky a pobřežní zóny pro život obyvatel města?

Co se dá všechno s našimi řekami ve městech udělat, aby byly pro nás přínosem a nemuseli jsme je brát jen jako nepřítele, který nás dokáže ohrozit … Jak tyto věci vidí jinde a jak bychom je mohli řešit u nás.

O tom všem byla konference: „Řeky pro život měst“, která se konala 12. – 13.12. 2007 v Centru ekologických aktivit města Olomouc – Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce. Na akci bylo asi 100 účastníků, povětšinou zástupců obcí, vysokých škol, státních úřadů a neziskových organizací.

Prezentace (pdf soubory) jednotlivých přednášejících si prohlédněte níže.

Václav Čermák - Morava pro Olomouc, Opava pro Krnov

Juraj Flamik - Řeky jako přirozené městské koridory pro pěší a cyklisty

Tomáš Havlíček - Možnosti revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků

Karel Havliš - Inspirace z Lipska, nová nábřeží

Karel Havliš - Brno, postindustriální město

Stephan Joven - Revitalizace řek v urbanizovaných oblastech na příkladu řeky Isar v Mnichově

Tomáš Just - Revitalizace v intravilánech

Petra Podraza - Revitalizace řek v urbanizovaných územích

Miloslav Šindlar - Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod

Tématem projektu „Řeky pro život měst“ je vytvoření koncepčního integrovaného přístupu k plánování obnovy vodních toků a navazujících ploch v·zastavěných územích měst, tak aby byly respektovány environmentální, sociální, kulturní, urbanistické a vodohospodářské hodnoty života měst.

Dosud bylo hlavním cílem převedení určitého průtoku a další funkce řeky byly opomíjeny. Chceme aby byly respektovány environmentální, sociální, kulturní, urbanistické a vodohospodářské hodnoty života měst. Pro dosažení těchto cílů je třeba zejména osvětově působit na širokou veřejnost a vytvářet tlak na politiky a další odpovědné osoby. Na základě integrovaného přístupu bude usilováno o rovnocenné naplnění tří základních okruhů ve využití řek a poříčních zón ve městech, a to:

  • obnovu samotných řek (revitalizace toku a jeho koryta) v·intravilánech měst,
  • zpřístupnění poříční zóny a pobřežních ploch pro obyvatele (rekreační, sportovní a kulturní využití území) a
  • protipovodňovou ochranu sídel (rozšíření a zkapacitnění koryta).

Tento projekt podpořila grantem Nadace Partnerství.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr