Unie pro řeku Moravu

Revitalizace povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova

Studie proveditelnosti podpořená z Operačního programu životní prostředí byla úspěšně ukončena. Výsledky si můžete prohlédnout či stáhnout na odkazech níže.

Povodí Písečné a Moravy bylo rozděleno do šesti územních okruhů řešených samostatně:

1)  Renaturalizace řeky Moravy u Štěpánova
2)  Revitalizace nivy Písečné u Štěpánova
3)  Renaturalizace toku Písečné na území CHKO LP
4)  Revitalizace toku Třetí Vody a objektu Zamykalka
5)  Revitalizace toku Písečné ve střední části povodí
6)  Revitalizace toku Písečné a jejich přítoků v horní části povodí

Všechna navržená opatření byla představena a diskutována na veřejných projednáních s majiteli a uživateli půdy, obcemi a dalšími zájmovými skupinami (ochrana přírody, majitelé malých vodních elektráren apod.)

Brožura srozumitelně popisující navržená opatření je ke stažení v pdf. (9,3 MB)

Celá studie je ke stažení zde: Textová část, rar; Grafická část I, rar a Grafická část II, rar.

Prezentaci kdílčí části Revitalizace Moravy u Štěpánova (ve formátu ppt) si můžete stáhnout zde.

Jednotlivé části studie si můžete stáhnout zde:

Průvodní zpráva, pdf

Grafické části k jednotlivým územním okruhům:

Renaturalizace řeky Moravy u Štěpánova, rar
Revitalizace nivy Písečné u Štěpánova, rar
Renaturalizace toku Písečné na území CHKO LP, rar
Revitalizace toku Třetí Vody a objektu Zamykalka, rar
Revitalizace toku Písečné ve střední části povodí, rar
Revitalizace toku Písečné a jejich přítoků v horní části povodí, rar

Přílohy, rar

Dokladová část, rar

Literatura, mrtvá dřevní hmota

 

Realizaci projektu podpořila rovněž Nadace Partnerství prostřednictvím blokového grantu pro NNo - projekt Společně pro řeky.

 

Zadání studie (projekt OPŽP)

 

Cíl a účel


Cílem studie proveditelnosti je příprava revitalizačních opatření v povodí Písečné a řeky Moravy u Štěpánova.
K tomuto účelu bude provedeno komplexní zmapování a zhodnocení zájmového povodí z hlediska vlivu využití území (land use) na krajinnou a druhovou diverzitu vodních a na vodu vázaných biotopů a druhů. Na základě hodnocení hydromorfologie vodních toků, krajinné struktury, historických map, hydrobiologického průzkumu, analýzy melioračního detailu a majetkoprávních vztahů budou vypracovány revitalizační návrhy v šesti dílčích oblastech opatření, které jsou územně a věcně specifikovány.
Vytvořené revitalizační návrhy budou předjednány se zástupci místních samospráv a relevantních institucí (AOPK, Povodí Moravy s.p., Zemědělská a vodohospodářská správa, velcí vlastníci půdy, zástupci zemědělských družstev) a poté představeny na veřejných projednáních. Na základě zpětné odezvy dojde k dalšímu vyjednávání s dílčími zájmovými skupinami a teprve na základě výsledku těchto jednání bude zpracován konečný návrh revitalizačních opatření.
Hlavním cílem studie je tedy navrhnout, projednat a na úrovni studie proveditelnosti zpracovat realizovatelná revitalizační opatření, která povedou k revitalizacím vodních toků, jejich niv a pramenišť.


Lokalizace:

(viz také mapová příloha)

Popis zájmového území:


Povodí říčky Písečné, neboli Benkovského potoka (též místní názvy Žantlach, Poněva) se rozkládá v Hornomoravském úvalu. Písečná pramení u Králové v nadmořské výšce 260 m a u Štěpánova ústí zleva do Moravy v 218 m n.m. Vedle vlastního povodí Písečné je předmětem projektu i řeka Morava v úseku ř. km 243 – 248 (tj. od soutoku s Cholinkou po soutok se Štěpánovskou smuhou) a též dílčí povodí u Štěpánova (č.h.p. 4-10-03-019).


Říčka Písečná je na cca 5 km svého dolního úseku zcela přirozeným tokem s vysokou morfologickou diverzitou svého koryta (meandrují tok se střídáním brodů a tůní, štěrkopískovými náplavy či říčním dřevem). Zbývající část toku (tj. více jak 20 km) je v regulovaném a odpřírodněném stavu. V důsledku regulací, meliorací horní části povodí a čerpání podzemní vody (prameniště Pňovice) trpí tok Písečné v úseku protékajícím lužními lesy CHKO Litovelské Pomoraví výrazným vodním deficitem (každoročně v letních měsících zcela vysychá).
Povodí Písečné je ve své horní polovině tvořeno intenzivně využívanou zemědělskou krajinou, jež byla v minulosti komplexně odvodněna (regulace říční sítě, plošné meliorace).
Řeka Morava v ř. km 243 – 248 byla v průběhu 20. století částečně upravena. Došlo k odstavení některých meandrů a především ke stabilizaci koryta pomocí těžkého kamenného záhozu. Koryto je nepřirozeně zahloubeno pod terén okolní nivy.
Dílčí povodí Moravy u Štěpánova (č.h.p. 4-10-03-019) je odvodňováno melioračními příkopy do toku Moravy. Přirozeně se jedná o záplavové území Písečné a Moravy, jež je v současnosti před povodňovými rozlivy částečně chráněno nízkou protipovodňovou hrází. Povodí je zemědělsky využívané (orná půda, menší část louky). Periodicky dochází k záplavám a erozi orné půdy.

Zájmové území projektu se dotýká následujících chráněných území:

-    CHKO Litovelské Pomoraví
-    EVL Litovelské Pomoraví
-    Ramsarská lokalita Litovelské Pomoraví
-    CHOPAV Kvarter řeky Moravy
-    nadregionální biocentrum Litovelské Pomoraví – luh
-    NPR Ramena řeky Moravy
-    PR Panenský les
-    PR Litovelské luhy
-    PP Kürfurstovo rameno
-    PP Daliboř

Zájmové povodí toků Písečné a Moravy leží v katastrech obcí Štěpánov, Horka nad Moravou, Březce, Střeň, Pňovice, Žerotín, Dětřichov, Tři Dvory u Litovle, Střelice u Litovle, Renoty, Benkov, Králová, Medlov, Hlivice

Předmět díla včetně výstupů studie:


A) Rozborová část studie proveditelnosti bude zahrnovat shromáždění dostupných informací a aktuální zmapování ekologického stavu zájmového území, jakožto i zhodnocení hydromorfologického stavu vodních toků a meliorační sítě či majetkoprávní přehled dotčených oblastí. Rozborová část bude podkladem pro návrhovou část studie.

Popis jednotlivých kroků:

 • Shromáždění dostupných studií, projektů a údajů publikovaných o daném území, včetně historických podkladů (např. mapy vojenského mapování Moravy)
 • Zmapování hydromorfologického a ekologického stavu Písečné a jejich přítoků, jakožto i řeky Moravy v ř. km 243-248, včetně srovnání morfologického stavu toků s referenčním stavem; vyhodnocení land use zájmového území
 • Hydrobiologické posouzení toku
 • Hodnocení vegetace
 • Zhodnocení detailu meliorační sítě
 • Zhodnocení majetkoprávních poměrů v zájmových oblastech (viz níže)


B) Předmětem návrhové části studie proveditelnosti budou tyto dílčí okruhy opatření:
1)  Renaturalizace řeky Moravy u Štěpánova
2)  Revitalizace nivy Písečné u Štěpánova
3)  Renaturalizace toku Písečné na území CHKO LP
4)  Revitalizace toku Třetí Vody a objektu Zamykalka
5)  Revitalizace toku Písečné ve střední části povodí
6)  Revitalizace toku Písečné a jejich přítoků v horní části povodí

Popis jednotlivých kroků:

 • Návrhy dílčích opatření (viz okruhy 1-6) vytvořené na základě cílového ekologického stavu a zhodnocení majetkoprávních poměrů
 • Srovnání s referenčními vodními toky
 • Tvorba prezentace a přehledného informačního materiálu pro účastníky (stakeholdery)
 • Předjednání revitalizačních návrhů se stakeholdery
 • Sezvání všech zájmových skupin a vlastníků, jednání o navržených opatřeních (viz 1-6)
 • Získání předběžného souhlasu klíčových zájmových skupin a vlastníků
 • Vypracování finálního návrhu opatření (viz okruhy 1-6) na úrovni studie proveditelnosti
 • Představení finálního návrhu na veřejném projednání v obcích Štěpánov a Králová
 • Publikace návrhů studie proveditelnosti (dle okruhů opatření  1-6) a souhrnného návrhu


Z uvedených okruhů vzejde na úrovni studie proveditelnosti šest samostatných návrhů revitalizačních projektů, jež zahrnují podélné revitalizace vodních toků, jakožto i plošnou obnovu retenční schopnosti krajiny.

 

Projekt je spolufinancován přes Operační program životní prostředí ve výši 1 299 060 Kč.


© UPRM

vytvořil Michal Kandr