Unie pro řeku Moravu

Morava pro Dunaj - výběr kauz

 

Protipovodňová opatření a revitalizace řeky Moravy v Olomouci

Na řece Moravě v Olomouci jsou připravována a postupně realizována protipovodňová opatření, která jsou rozčleněna do několika etap. Unie pro řeku Moravu celou přípravu pozorně sleduje a v rámci její II.A etapy se aktivně zapojila do plánovaných opatření. Po více než dvou letech složitých jednání bylo začátkem března 2010 vydáno územní rozhodnutí, které zahrnuje revitalizaci řeky Moravy pod mostem na Velkomoravské ul.

Více informací se můžete dozvědět v článku, který vyšel v časopise Veronica v září 2010 (č. 4, XXIV ročník), s názvem Bude Olomouc první vlaštovkou? Revitalizace řeky Moravy v Olomouci

 

Bečva u Familie - těžba štěrku

Lokalita „Bečva u Familie" (k. ú. Slavíč) je jedním z pěti samovolně zpřírodněných úseků, které si řeka vytvořila při velké povodni v červenci 1997 a jež byly následně vyňaty z regulační úpravy vodního toku (pozn.: došlo zde k úřednímu zrušení vodního díla). Dynamické korytotvorné procesy v tomto úseku probíhají i nadále, přičemž nejvýraznějším projevem je zde rozšiřování břehové výtrže na pravé straně toku, která se prodloužila zejména během povodní v r. 2006 a 2010.

Bohužel správci toku schází komplexní „plán péče" o tuto mimořádnou lokalitu, který by s dlouhodobým výhledem směřoval k cílovému stavu území, jehož dosažení by odpovídaly potřebná managementová opatření. Ad hoc navrhované zásahy, jež požaduje čas od času Povodí Moravy s.p., nejsou zasazeny do širšího kontextu, který by měl vést ke stanovému cíli. Unie pro řeku Moravu tento cíl vidí v umožnění dalšího přirozeného vývoje lokality (tj. volné působení fluviálních procesů), který může být usměrněn tak, aby nedošlo k poškození blízkých staveb (chaty). Z těchto důvodů bylo podáno odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje, kterým byla povolena velmi rozsáhlá těžba štěrkopísku z řečiště Bečvy (pozn.: odvolání bylo postoupeno Ministerstvu životního prostředí, které ve věci dosud nerozhodlo ...).

Bečva u Famile - těžba štěrku dle PM - obrázek

Bečva u Famile - těžba štěrku dle PM

Bečva u Familie - žádost Povodí Moravy

Bečva u Famile - odvolání a přílohy

Bečva u Familie - rozhodnutí KUOK

 

Morava na soutoku s Dyjí - oprava toku

Řeka Morava před soutokem s Dyjí je tvrdě upraveným tokem, nicméně i zde si řeka z dlouhodobého hlediska dokáže s umělým stavem poradit. Zájmy společnosti si ovšem někdy oprávněně vyžadují regulační zásahy a úpravy řek. Ne každá stabilizace břehů je ovšem vhodná a přípustná, a to ukázal i případ „opravy toku" v přírodně výjimečně cenné oblasti Soutoku. Zde správce toku proti počínající břehové erozi plánoval hradbu z kamenného záhozu a rovnaniny.

Unie pro řeku Moravu se případu intenzivně věnovala a i díky jejím vyjádřením nebyla ze strany příslušných orgánů ochrany přírody požadovaná výjimky povolena (Správa CHKO Pálava výjimku nepovolila, Povodí Moravy, s.p. podalo proti tomuto rozhodnutí odvolání, avšak Ministerstvo životního prostředí, jako odvolací orgán, rozhodnutí Správy CHKO Pálava potvrdilo).

S CHKO Pálava_oprava Moravy na Soutoku_rozhodnutí

UPRM_oprava Moravy na Soutoku_stanovisko I

UPRM_oprava Moravy na Soutoku_stanovisko II

UPRM_oprava Moravy na Soutoku_stanovisko III

 

Morava u Zvole - oprava toku

Povodí Moravy, s.p. zamýšlí dle Plánu oblasti povodí Moravy (POP) revitalizovat úsek řeky Moravy u obcí Zvole a Hrabová na Zábřežsku, dokonce dává tomuto záměru prioritu č. 1. Nejprve ovšem chce opravit v minulosti provedenou regulaci, tj. znovu opevnit řeku kamenným záhozem a stabilizovat její koryto (zabránit břehové erozi a meandrování). V rámci opravy toku již vykácelo břehové porosty (olše, vrbové křoviny). Teprve následně, avšak dle POP prioritně, chce obnovit meandry a rekonstrovat břehové porosty.

K provedení akce bylo zapotřebí získání výjimek z ochranných podmínek zde žijících zvláště chráněných druhů, k jejich vydání byl příslušný Krajský úřad Olomouckého kraje (ten výjimku udělil, avšak Ministerstvo životního prostředí ji na základě odvolání Unie pro řeku Moravu následně zrušilo) a Správa CHKO Litovelské Pomoraví (žádost o výjimku byla nakonec stažena a od akce ze strany investora upuštěno).

KUOK_Morava, Zvole - oprava toku, rozhodnutí

UPRM_Morava, Zvole - oprava toku, odvolání

UPRM_Morava, Zvole - oprava toku, stanovisko + příloha_S CHKO LP

 

Morava u Věrovan - výstavba nového jezu a MVE

Již dlouhou řadu let je protlačován záměr na výstavbu zcela nového jezu na řece Moravě u Věrovan, který má posloužit k vytvoření spádu potřebného pro provoz plánované malé vodní elektrárny - MVE. Jezem vytvořené vzdutí by přitom znehodnotilo několik kilometrů řeky s tekoucí vodou. Řeky, která se pozvolna uvolňuje z pout historické regulace a pomalu ožívá, takže již dnes je domovem vzácných a chráněných druhů živočichů (např. hrouzek Kesslerův). Stavba jezu a provoz MVE by tento proces umrtvila, a to přes navržená kompenzační opatření, která jen zastírají skutečné a neblahé důsledky této investice.

Využití vodní síly, jako obnovitelné energie, nesmí vést k poškozování přírody. Plány MVE, jež jsou podmíněny výstavbou nových jezů způsobujících vzdutí vody, nelze považovat za „zelenou energii".

Unie pro řeku Moravu se postavila proti hodnocení a závěrům zpracované dokumentace EIA, v čem ji podpořila i další občanská sdružení (Hnutí DUHA - Olomouc, TYTO), rybářský svaz a taktéž odborné organizace ochrany přírody (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Na základě jejich stanovisek (viz výběr níže) stáhl investor svůj záměr z dalšího projednávání,

KUOK_Morava, Zvole - oprava toku, rozhodnutí

UPRM_Morava, Zvole - oprava toku, odvolání

UPRM_Morava, Zvole - oprava toku, stanovisko + příloha_S CHKO LP

 

Morava u Lesnice - výstavba nového jezu a MVE

Nedostatek vhodných míst pro další a nové záměry na výstavbu a provoz malých vodních elektráren (MVE) přivádí investory k plánům výstavby účelových jezů, které mají elektrárnám zajistit potřebný spád. Tím ovšem dochází ohrožení a v případě realizace záměrů i k poškození vodních toků a jejich bioty. Nové jezy totiž nepředstavují pouze migrační překážku pro ryby, ale svým vzdutím negativně mění charakter (prostředí) řeky a v konečném důsledku narušují podélné kontinuum vodních toků. O složitosti a obtížnosti nalezení smysluplného řešení svědčí případ MVE Lesnice na řece Moravě u Zábřehu.

Angažováním Unie pro řeku Moravu (UPRM) došlo k podstatnému přehodnocení a zkvalitnění záměru (návrh kompenzačních a revitaliuačních opatření) oproti jeho původní variantě, avšak ani v dosažení podobě nebyly nepříznivé vlivy natolik vyloučeny či minimalizovány, že dle názoru UPRM mohl být záměr povolen (pozn: k tomuto mínění se nakonec přiklonily i odpovědné státní orgány ochrany přírody a investor od svého záměru prozatím upustil).

UPRM_jez a MVE Lesnice_stan. ke studii fy Šindlar

UPRM_jez a MVE Lesnice_stanovisko k vrance

UPRM_jez a MVE Lesnice_vyjádření k VKP

© UPRM

vytvořil Michal Kandr