Unie pro řeku Moravu

Kauza Bzenecká Doubrava versus R55

Mezi Bzencem a Strážnicí na Hodonínsku se v rovinatém terénu nachází rozlehlá (cca 12 000 ha) lesnatá krajina, která vznikla na čtvrtohorních vátých píscích ( Bzenecká Doubrava) a hlinitojílovitých naplaveninách v nivě řeky Moravy (Strážnické Pomoraví). Činností větru a vody zde vedle sebe vznikla dvě kontrastní půdní prostředí (ekotopy): propustné a vysýchavé váté písky, charakteristické písečnými dunami a borovicovými monokulturami, daly Bzenecké Doubravě lidový název "Moravská Sahara", zatímco naopak nepropustné a zaplavované těžké půdy s lužními lesy v nivě přirozeně meandrující řeky Moravy mají podobu "Moravské Amazonie". Tento dosud zachovalý kus přírody  protíná pouze źelezniční trať Břeclav - Přerov a silnice II.tř. Bzenec - Strážnice. Kromě těžby písku a cihelny v Bzenci - Přívoze není  zdejší relatívně odlehlá oblast významně idustrializována. Kvůli svým přírodním hodnotám je tato zachovalá krajina vyhlášena jako ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví v soustavě NATURA 2000, a její lužní část i přírodním parkem (Strážnické Pomoraví). Podrobný popis z hlediska ornitologického je na stránkách České společnosti ornitologické zde: http://www.birdlife.cz/index.php?a=cat.1000&spa_id=5

Bohužel - skrze Bzeneckou Doubravu, paralelně s trasou stávající železnice a silnice II. třídy, je v délce 12 km naplánováno vybudování rychlostní silnice (dálnice) R55 Břeclav - Olomouc. Naše občanské sdružení u vědomí této hrozby devastace dosud zachovalé jihomoravské přírody, jež by realizací byla co do rozsahu srovnatelná s výstavbou Vodního díla Nové Mlýny, vytvořilo 3 informační plakáty, ve kterých je shrnuta daná problematika - viz zde:    http://jura.wenzl.sweb.cz//Plakat-uvod.jpg ,   http://jura.wenzl.sweb.cz//Plakat-turiste.jpg ,   http://jura.wenzl.sweb.cz//Plakat-mapy.jpg Uvítáme jakoukoli možnost rozšiřování těchto plakátů, aby informace o této další hrozbě jihomoravské přírodě pronikla mezi nejširší veřejnost. Dosavadní aktivity ohledně silnice R55 vedoucí k ochraně přírody Bzenecké Doubravy resp. Strážnického Pomoraví pocházejí  ze dvou občanských sdružení: České společnosti ornitologické a Dětí Země, jež spolu podala stížnost k evropské komisi do Bruselu, a Děti Země navíc vypracovaly variantní trasu  silnice R55, jež by kopírovala trasu stávající silnice I. tř. I55 mimo Bzeneckou Doubravu - viz zde:    http://jura.wenzl.sweb.cz//Tiskova%20zprava%20DZ%20k%20R55.rtf

Tunelování Bzenecké Doubravy má zelenou

 

Aktualizace stránky dne 16.ledna 2010 :                                                                            Ve strategii rozvoje silniční sítě do r. 2025 není realizace trasy procházející PO Bzenecká Doubrava uvedena, což je z hlediska ochrany tamější přírody vítaný odklad, který je ovšem bohužel zapříčiněn nedostatkem finančních prostředků, a nikoli příjetím argumentů ze strany ochránců přírody, tak jak bychom si přáli. Ve Fotogalerii je foto (screen) -  mapka projektovaných silničních staveb na východní Moravě, jejichž realizace je plánována do roku 2025. Z mapky je zřejmé, že realizace trasy R55 je v tomto období plánována pouze ve Zlínském kraji (  úsek Otrokovice - Moravský Písek).

© UPRM

vytvořil Michal Kandr