Unie pro řeku Moravu

Bečva se vrací do života

18.12.2012

Řeka Bečva byla na počátku 20. století v celé délce regulována, čímž byl zásadním způsobem změněn původně proměnlivý říční vzor. Dominantním korytotvorným procesem a významným vodohospodářským problémem se stalo kontinuální zahlubování dna koryta. Bečva tak nabyla podobu uniformního koryta s velice nízkou ekologickou hodnotou. Současné požadavky, které musí vodohospodáři plnit (protipovodňová ochrana, dobrý ekologický stav), nejsou se stávající úpravou koryta slučitelné. Rovněž dlouhodobě vynakládané finanční prostředky na opravy a údržbu umělého koryta jsou značné. Při povodni v roce 1997 došlo k samovolnému zpřírodnění několika úseků. Tyto procesy ukázaly možnou cestu další renaturace a revitalizace Bečvy. Do budoucna se jako velice výhodný jeví diferencovaný management Bečvy odrážející jak potřeby protipovodňové ochrany, tak potřeby zlepšení celkového ekologického stavu, čemuž napomůže také studie proveditelnosti „Živá Bečva" O projektu a cestě Bečvy z pout regulace si můžete přečíst zde.

© UPRM

vytvořil Michal Kandr